روی خط خبر

 درخواست حذف مطلب

موضوع: استان ها منبع: ایسنا
امتیاز: 5 5

خبر "کارآفرینی عاملی برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه است" در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ از منبع ایسنا با موضوع Provinces-استان ها منتشر گردید.خبر باعنوان "کارآفرینی عاملی برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه است" از سایت فردا آنلاین در حوزه ی اخبار ایران و جهان

کارآفرینی عاملی برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه است

به گفته معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کردستان، کارآفرینی با ایجاد فرصت های شغلی، تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی زمینەای برای ارتقای سطح فرهنگ در جامعه است.

ایسنا/کردستان به گفته معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کردستان، کارآفرینی با ایجاد فرصت های شغلی، تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی زمینەای برای ارتقای سطح فرهنگ در جامعه است. مجید آوج امروز (4اسفند) در وبینار آشنایی مدیران تعاونی ها و فارغ التحصیلان دانشگاهی با موضوع تعاون و انجام کارهای جمعی و گروهی در قالب شرکت های تعاونی که با همکاری جهاددانشگاهی استان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد؛ با اشاره به اینکه کارآفرینی فرآیند تاسیس یک کسب و کار بر مبنای فکر و ایدە است، اظهار کرد: در عرصە جهانی افراد خلاق و نوآور بە عنوان کارآفرین منشا تحولات بزرگی در عرصە تولید و خدمات هستند؛ حتی شرکت های بزرگ جهان نیز برای حل مشکلات خود بە کارآفرینان مراجعە می کنند زیرا چرخ های توسعە اقتصادی با توسعە کارآفرینی بە حرکت در می آید.آوج بیان کرد: امروزه شرایط اقتصادی کشور بە گونەای است کە نیاز جامعه به ایجاد و توسعە کسب و کارها بیشتر احساس می شود و لازم است کە در این شرایط دولت بر روی کارآفرینی سرمایە گذاری و با تربیت کارآفرینان روند ایجاد درآمد و اشتغال زایی را بهبود بخشد.وی عنوان کرد: کارآفرین کسی است کە نوآوری خاصی داشتە باشد و این نوآوری می تواند در ارائە محصولات جدید، ارائە یک خدمت، طراحی یک فرایند نوین و یا حتی نوآوری در رضایت مشتری نمود پیدا کند.آوج ویژگی های یک کارآفرین را اینگونه برشمرد و افزود: از جملە ویژگی های یک کارآفرین میتوان بە استقلال طلبی، خلاقیت و نوآوری، متعهد بودن، استفادە از فرصت ها، داشتن هدف، سخت کوشی و تلاش گرا بودن و تمرکز بر برنامەهای پیش رو را نام برد.وی ادامه داد: کارآفرینی در جامعە عاملی برای ترغیب و تشویق سرمایەگذاران بە سرمایە گذاری، تحریک حس رقابت، تغییر و تحول، ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی در جامعە است.آوج در خصوص تصورات غلط رایج در بحث کارآفرینی گفت: اینکە از نظر عموم مردم کارآفرینی موفق نیازمند یک ایدە بزرگ و یا اینکه کارآفرینی کار سادەای است تصورات غلطی است کە در خصوص کارآفرینی وجود دارد.به گفته وی، کارآفرینی فرهنگ نظام فکری است کە در رفتار افراد نمود پیدا می کند، و همچنین سبب تغییر نگرش کلی در شیوە زندگی است.به عقیده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کردستان، ارتباط بین فرهنگ و کارآفرینی از جهت تاثیرکارآفرینی بر تحولات فرهنگی جامعە و یا بستر فرهنگی جامعە برای پذیرش و رشد کارآفرینی قابل بحث است.وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بە طور کلی کارآفرینی با ایجاد فرصت های شغلی، تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی زمینەای برای ارتقای سطح فرهنگ در جامعه است.مجید آوج در خصوص نقش خانوادە در توسعە کارآفرینی عنوان کرد: کارآفرینی فرآیندی اکتسابی است که خانوادە در شکل گیری این فرآیند نقش اساسی دارد؛ زیرا خانوادە میتواند موجبات پویایی و تحرک فرزندان ورود آن ها بە جامعە را مهیا کنند.وی ادامه داد: نقش خانوادە بە عنوان کانون خلاقیت و نوآوری در افراد از بدو تولد تا شکل گیری شخصیت کودک بسیار موثر است لذا تلاش والدین در عرصەهای اقتصادی نتایج مثبتی بە دنبال دارد و این امکان را بە فرزندان خود میدهد کە جوانان ایدەهای خود را در خانوادە مطرح و از تجربیات آنها استفادە کنند.آوج در خصوص ایجاد خلاقیت در شرکت های تعاونی افزود: توسعە خلاقیت و نوآوری در شرکت های تعاونی نیازمند برنامە ریزی، آموزش، حمایت، مدیریت، نظارت و پیگیری است.معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کردستان عنوان کرد: ایدەهای جدید با اندیشیدن بە دست می آید بە گونەای کە در آن ذهن بە طور عمیق با مسئلەدرگیر و جنبەهای متفاوت و اقسام مختلف آن را در نظر گرفته و پردازش می کند.به گفته وی، منشا فکر و ایدە جدید قوە تصور و خیال است کە از این طریق سرنخ های بە دست آمدە مورد ارزیابی قرار گرفته و بهم ربط دادە می شوند تا بهترین فکر و ایدە بە دست آید؛ بنابراین لازم است فرایند خلاقیت کە از تفکر و اندیشە سرچشمە میگیرد در دوران کودکی آموزش دادە شود.آوج دانشگاه را زمینه ای برای توسعه خلاقیت و نوآوری دانست و تاکید کرد: دانشگاە باید بستری برای توسعە خلاقیت ها و نوآوری ها باشد کە این فرآیند نیازمند وجود فرهنگ تفکر، اندیشە، آزاد اندیشی و مهم تر از این ها وجود نظام نوآوری و خلاقیت و مدیریت خلاقانە بە شیوەهای جدید است.وی خاطرشان کرد: یک فرد برای کارآفرینی در ابتدا نیازمند ارادە و پشت کار، پیدا کردن شغل متناسب با خود، برنامەریزی مناسب، مخاطب شناسی، مدیریت امور مالی و تبلیغات است.آوج در پایان یادآور شد: کارآفرینی از آن جهت که پیامدهای مثبت اجتماعی و اقتصادی بسیاری را بە دنبال دارد، مورد توجە اندیشمندان و سیاستگذاران در اغلب کشورها قرار گرفتە است زیرا کارآفرینی سبب خلق محصولات و خدمات جدید، توسعە تکنولوژی های جدید، کشف بازارهای تازە، خلق ثروت، ایجاد اشتغال، رشد و توسعە اقتصادی و افزایش سرمایە اجتماعی خواهد شد.انتهای پیام

وب سایت فردا آنلاین یک موتور جستجوی تخصصی خبر است. تمامی اخبار بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری میشود و فردا آنلاین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار روز ایران و جهان در حوزه Provinces-استان ها، نشر خبر " کارآفرینی عاملی برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه است از منبع ایسنا. "

 

اخبار گوناگون

× ×